Date : 01 Jul 2020
Subject : Online Class

my-wcªq QvÎ/QvÎx, MvRxcyi wmwU K‡j‡Ri Online Class- Gi Rb¨ wb‡Pi Link-Gi †h †Kvb GKwU‡Z Visit Kiæb :

online.gazipurcitycollege.edu.bd,

Web Site: gazipurcitycollege.edu.bd,

Facebook: gazipur city college, gazipur online

YouTube: gazipurcitycollege@gmail.com

 

Principal

Copyright © 2021 Design By PEOPLES SOFTECH